Zasady zaopatrzenia ubezpieczonych w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

 


Cialis
Perfekcja nie istnieje. Również w życiu intymnym. Przekonaj się o sile Cialis!
http://eimpotencja.pl/cialis.html

Opryszczka narządów płciowych
Opryszczka nie tylko na ustach? Zlikwiduj wstydliwą dolegliwość skutecznie!
http://choroby-weneryczne.pl/opryszczka-narzadow-plciowych.html

 

CZĘŚĆ I

 

Obowiązujące uregulowania prawne:

 

¨      Art. 47 ustawy z dnia 6 lutego 1997r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym ( Dz. U. Nr 28, poz. 153 ze zm.)

¨      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001r. w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie (Dz. U. Nr 121, poz. 1314)

¨      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001r. w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych ( Dz. U. 121, poz. 1313).

 

CZĘŚĆ II

 

1. Zasady ogólne

 

1. Zlecenie ubezpieczonemu wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz, który podpisał umowę z kasą chorych) właściwy ze względu na rodzaj schorzenia wymagającego zaopatrzenia w dany przedmiot ortopedyczny, środek pomocniczy lub leczniczy środek techniczny.

 

2. Świadczeniodawca zaopatruje ubezpieczonego w odpowiedni przedmiot ortopedyczny, środek pomocniczy lub leczniczy środek pomocniczy, zgodnie ze zleceniem do wysokości limitu ceny lub ceny refundowanej przez Kasę.

 

3. W przypadku, gdy cena danego przedmiotu ortopedycznego, środka pomocniczego lub leczniczego środka technicznego, gdy jest wyższa niż obowiązujący limit różnicę pokrywa ubezpieczony.

 

4. Świadczeniodawca pobiera od ubezpieczonego dopłatę za przedmiot ortopedyczny, środek pomocniczy lub leczniczy środek techniczny pomniejszą o przysługującą kwotę refundacji Kasy Chorych.

 

5. Jeżeli zlecenie obejmuje większą ilość przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych lub leczniczych środków technicznych, niż to wynika z obowiązujących przepisów. Świadczeniodawca zobowiązany jest odmówić zrealizowania zlecenia w zakresie przekraczającym ustalony limit cenowy.

 

6. Inwalidom wojennym i wojskowym (nie dotyczy ich rodzin), po okazaniu legitymacji inwalidy wojennego lub wojskowego przysługuje zaopatrzenie bezpłatnie do wysokości  obowiązującego limitu ceny na podstawie odpowiedniego zapisu na zleceniu.

 

7. Ponowne przyznanie przedmiotu ortopedycznego, środka pomocniczego lub leczniczego środka technicznego może nastąpić po upływie jego okresu używalności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001r. (Dz. U. nr 121, poz.1314).

 

Zapalanie cewki moczowej Zapalanie cewki
Ból lub pieczenie przy oddawaniu moczu? Nie cierp dalej!
http://choroby-weneryczne.pl/zapalenie-cewki-moczowej.html
Heviran Heviran
Pożegnaj się z opryszczką narządów płciowych w sprawdzony sposób!
http://choroby-weneryczne.pl/heviran.html

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Okres ważności zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

Zlecenie na zaopatrzenie zachowują ważność przez okres:

¨      3-ch miesięcy na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne,

¨      1-go miesiąca na zaopatrzenie w środki pomocnicze:  pieluchomajtki, ,pieluchy anatomiczne, cewniki, worki do zbiórki moczu, sprzęt stomijny

¨      3-ch miesięcy na zaopatrzenie w pozostałe środki pomocnicze

 

CZĘŚĆ III. Wykaz przedmiotów ortopedycznych podlegających refundacji

 

Rodzaj przedmiotu ortopedycznego

Lekarz uprawniony do wystawienia zlecenia

Okres używalności

Sposób realizacji

Proteza kończyny górnej*, proteza kończyny dolnej*,  uchwyty robocze do protez,

Ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej

raz na 3 lata**

 

 

ze zleceniem oraz aktualnym dowodem opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (np. ostatni odcinek renty, legitymacja ubezpieczeniowa) należy udać się PRKCh lub jej oddziałów w celu zarejestrowania zlecenia 

 

 

proteza tymczasowa*

Ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej

Zgodnie z zaleceniem lekarskim

Pończochy kikutowe,

Ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

12 sztuk rocznie na każdą kończynę

Gorsety i kołnierze ortopedyczne*, aparaty ortopedyczne*,

Ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog

Raz na 3 lata**

 

Obuwie ortopedyczne oraz obuwie ortopedyczne będące częścią składową aparatu ortopedycznego*

Ortopeda, neurolog,  lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog

Raz na 1 rok **

Balkoniki i podpórki do stałego użytkowania,

 

Ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

Raz na 5 lat**

Laski i kule do stałego użytkowania

 

Ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

Raz na 3 lata**

Laska dla niewidomych

Ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

Raz na 2 lata

Wózek inwalidzki ręczny do stałego użytkowania*,

Ortopeda, chirurg, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog

Raz na 5 lat**

wózek inwalidzki specjalny stabilizujący plecy i głowę*

Ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog

Raz na 5 lat**

wózek   specjalny dziecięcy stabilizujący plecy i głowę*

Ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog

Raz na 3 lata **

Wózek do raczkowania (pełzak)*,

fotelik do siedzenia dla dzieci*

 

Ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej,

Raz 2 lata**

indywidualne przedmioty pionizujące*

Ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej,

Raz na 4 lata**

Ortezy kończyny górnej i dolnej, ortezy tułowia i szyi

Ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog

Raz w trakcie leczenia danego schorzenia

Bezpośrednio u Świadczeniodawcy PRKCh

 

* przedmioty ortopedyczne podlegające naprawie

** przedmioty ortopedyczne, których okres użytkowania może uleć skróceniu

 

 

CZĘŚĆ IV. Podstawowe kryteria przyznawania przedmiotów ortopedycznych, których okres użyłkowania może ulec zmianie

 

U osób dorosłych w przypadkach zmian w stanie fizycznym osoby powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania przedmiotu ortopedycznego, a możliwości regulacji przedmiotu zostały wyczerpane.

 

1.      U dzieci i młodzieży do 18 roku życia, gdy możliwości regulacji tego przedmiotu zostały wyczerpane a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku:

a)      zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania przedmiotów ortopedycznych,

b)      rehabilitacji,

c)       rozwoju fizycznego.

 

Zlecenie lekarza o skrócenie okresu użytkowania przedmiotu ortopedycznego wydawanego bezpłatnie do wysokości limitu ceny lub częściowo odpłatnie musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie medyczne lub zgodnie z podstawowymi kryteriami przyznawania tego przedmiotu

 

CZĘŚĆ V. Wykaz środków pomocniczych podlegających refundacji

 

Rodzaj środka pomocniczego

Lekarz uprawniony do wystawienia zlecenia

Okres używalności

Sposób realizacji

 

Soczewki okularowe korekcyjne(w tym korekcyjne barwione umożliwiające dokładne widzenie i zapobieganie znużeniu oka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okulista

 

Dzieci i młodzież do 18 roku życia każdorazowo w razie zmiany korekcji

 

ze zleceniem oraz aktualnym dowodem opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne ( np. ostatni odcinek renty, legitymacja ubezpieczeniowa) należy udać się PRKCh lub jej oddziałów w celu zarejestrowania zlecenia

 

Soczewki do bliży i dali

Dorośli- raz na 2 lata

 

Soczewki pryzmatyczne

Zgodnie z zaleceniami lekarza

 

Soczewki dwuogniskowe

Dzieci i młodzież do 18 roku życia każdorazowo w razie zmiany korekcji

Dorośli – raz na 2 lata

 

Soczewki kontaktowe lecznicze

Raz na 2 lata

 

Obturatory dla dzieci

Raz na 2 lata

 

Pomoce optyczne dla niedowidzących:

-Lupa

-Lunety w tym monookulary

-Okulary lornetkowe do bliży i dali

-Okulary lupowe

 

 

Raz na 2 lata

Raz na 5 lata

 

Raz na 5 lata

 

Raz na 5 lat

Aparat(y) słuchowy(e) na przewodnictwo powietrzne lub kostne przy jednostronnym lub obustronnym ubytku słuchu

 

 

 

 

 

Laryngolog

 

 

Raz na 5 lat

 

Wkładka uszna wykonywana indywidualnie

Dzieci i młodzież w okresie wzrostu, każdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza

Dorośli-raz na 5 lat

Systemy wspomagające słyszenie

Raz na 10 lat

Cewniki zewnętrzne do 30 szt. Lub zamiennie w równowartości ich kosztu kieszonki do zbiórki moczu

 

 

Urolog, chirurg, neurolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

 

 

 

 

1 raz na miesiąc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpośrednio u Świadczeniodawcy PRKCh

Cewniki urologiczne do 6 szt.

Worki do zbiórki moczu do 6 szt. Miesięcznie

Cewniki jednorazowe urologiczne

Zgodnie z zaleceniami lekarza

Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych

Pulmonolog, chirurg, neurolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,

anestezjolog

 

 

Zgodnie z zaleceniami lekarza

Pas do zbiórki na kał

 

 

Chirurg, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku urostomii - urolog

Raz na rok

Worki wymienne do pasa w ilości do 90 szt.

 

 

 

1 raz na miesiąc

 

Worki samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 szt. lub w równowartości ich kosztu inny sprzęt stomijny

Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk lub w równowartości kosztu ich nabycia inny sprzęt urologiczny

Urolog, nefrolog, chirurg, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

 

 

1 raz na miesiąc

Pieluchomajtki do 60 szt. lub zamiennie  pieluchy anatomiczne do 60 szt.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

1 raz na miesiąc

Rurka tracheostomijna

Laryngolog, onkolog, chirurg

Raz na rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ze zleceniem oraz aktualnym dowodem opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne ( np. ostatni odcinek renty, legitymacja ubezpieczeniowa) należy udać się PRKCh lub jej oddziałów w celu zarejestrowania zlecenia

Krtań elektroniczna

Raz na 5 lat

Proteza powietrzna-aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego

Pulmonolog

Raz na 5 lat

Inhalator dyszowy

Pulmonolog lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

 

Raz na rok

Raz na 5 lat

-nebulizator

-Sprężarka powietrza

Proteza piersi

Onkolog, chirurg

Raz na 2 lata

Peruka

-         z włosów sztucznych

-         z włosów naturalnych

Onkolog, hematolog, dermatolog, chirurg

Raz na rok

Pas przepuklinowy, pas brzuszny

Chirurg

Raz na rok

Materac p/odleżynowa

Neurolog, ortopeda, chirurg, reumatolog, lekarz rehabilitacji medycznej, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

Raz na 3 lata

 Poduszka p/odleżynowa

Raz na 2 lata

Proteza oka wykonywana indywidualnie

 

 

 

 

 

okulista

Dzieci i młodzież do 18 roku życia w okresie wzrostu , zgodnie z zaleceniami lekarza

Ze zleceniem oraz aktualnym dowodem opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (np. ostatni odcinek renty, legitymacja ubezpieczeniowa)  należy udać się do PRKCh lub jej Oddziałów  w celu uzyskania indywidualnej zgody na realizację zlecenia

Dorośli- raz na 5 lat

Endoproteza piersi

Ekspander piersi

Onkolog, chirurg

W zależności od wskazań lekarza

 

CZĘŚĆ VI. Zasady rejestracji zleceń na przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

 

1.Zlecenie na zaopatrzenie ubezpieczonego w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne musi być wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na  drukach  zleceń określonych przez Kasę.

2. Zlecenia na zaopatrzenie ubezpieczonych w przedmioty ortopedyczne  oraz na wykonanie napraw przedmiotów ortopedycznych wystawiane są przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego odpowiednią specjalizację zgodnie z rozporządzeniami Ministra Zdrowia powołanymi w I części niniejszych zasad.

3. Zlecenia na zaopatrzenie ubezpieczonych w środki pomocnicze wystawiane są przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego odpowiednią specjalizację zgodnie z  rozporządzeniami Ministra Zdrowia powołanymi w części I niniejszych zasad.

4. Zlecenia na zaopatrzenie ubezpieczonych w aparaty słuchowe, wkładki uszne, systemy wspomagające słyszenie  wystawiane są przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego posiadających specjalizację co najmniej I st. w dziedzinie laryngologii, zatrudnionych w  jednostkach opieki zdrowotnej na terenie woj. podlaskiego, podlegających nadzorowi konsultanta regionalnego w dziedzinie audiologii i foniatrii.

6. Zlecenia na zaopatrzenie ubezpieczonych w lecznicze środki techniczne wystawiane są przez lekarza zatrudnionego w oddziale szpitala, w którym przeprowadza się  zabieg wszczepienia leczniczych środków technicznych, posiadającego odpowiednią specjalizację zgodnie z rozporządzeniami Ministra Zdrowia powołanymi w części I niniejszych zasad. 

7. Ubezpieczony zobowiązany jest zarejestrować zlecenie  przed jego realizacją wystawione na  przedmioty ortopedyczne o  określonym okres używalności (dysfunkcja stała) w Centrali Kasy w Białymstoku lub w jej Oddziałach: w Suwałkach lub Łomży.

8.Zlecenie wystawione na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne przysługujące ubezpieczonemu na nie określony okres używalności (dysfunkcja czasowa) jest   realizowane bezpośrednio u Świadczeniodawcy, bez konieczności zarejestrowania zlecenia w Centrali Kasy w Białymstoku lub jej Oddziałach w Suwałkach lub Łomży.

9. Ubezpieczony zobowiązany jest zarejestrować zlecenie  wykonania naprawy przedmiotu ortopedycznego w okresie używalności ustalonym dla danego przedmiotu ortopedycznego przed jego realizacją w Centrali Kasy w Białymstoku lub w jej Oddziałach: w Suwałkach lub Łomży. Więcej informacji: http://choroby-weneryczne.pl/famvir.html

10. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawiający zlecenie o skrócenie okresu użytkowania danego przedmiotu ortopedycznego zobowiązany jest do bezwzględnego  wpisywania uzasadnienia medycznego, zgodnie z podstawowymi kryteriami przyznania tego przedmiotu określonymi w części III niniejszych zasad, natomiast ubezpieczony zobowiązany jest zarejestrować zlecenia przed jego realizacją w Centrali Kasy w Białymstoku lub w jej Oddziałach: w Suwałkach lub Łomży.

11. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawiający zlecenie na zaopatrzenie ubezpieczonego w przedmiot ortopedyczny: obuwie ortopedyczne zobowiązany jest do bezwzględnego wpisywania uzasadnienia medycznego zgodnie z rozporządzeniami Ministra Zdrowia powołanymi w części I niniejszych zasad, natomiast ubezpieczony zobowiązany zarejestrować zlecenie przed jego realizacją w Centrali Kasy w Białymstoku lub w jej Oddziałach: w Suwałkach lub Łomży.

12. Ubezpieczony zobowiązany jest zarejestrować zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przed jego realizacją w Centrali Kasy w Białymstoku lub w jej Oddziałach w Łomży i Suwałkach, z wyłączeniem  następujących środków pomocniczych: pieluchomajtek, pieluch anatomicznych,  sprzętu stomijnego, cewników urologicznych , cewników zewnętrznych i worków do zbiórki moczu.

13. Rejestracja zleceń na przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne odbywa się na bieżąco. W przypadku konieczności oczekiwania na rejestrację zlecenia w Kasie z uwagi na wysokość środków finansowych PRKCH, ubezpieczony może wystąpić o jej przyśpieszenie. Taki wniosek podlega rozpoznaniu przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego złożenia. Rozpoznając wniosek o przyspieszenie  refundacji Zarząd kieruje się przede wszystkim istniejącymi w danej sprawie względami medycznymi oraz społecznymi.