Komentarz do zasad
Wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i profil zakontraktowanych świadczeń
Rozmieszczenie placówek sanatoryjno-uzdrowiskowych
Tabela odpłatności
 

 

 

ZASADY KIEROWANIA UBEZPIECZONYCH NA LECZENIE UZDROWISKOWE

 

§ 31.

 

CZĘŚĆ I.   Podstawy prawne lecznictwa uzdrowiskowego

·         art. 48 ustawy z dnia 06 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu  zdrowotnym (Dz. U. Nr 28  poz. 153 z późn. zm.),

·         rozporządzenie Ministra Zdrowia  i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie sposobu i warunków wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenie zdrowotnego oraz potwierdzenie tego skierowania przez Kasę Chorych (Dz. U. Nr 166 poz. 1262),

·         rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie wysokości częściowej odpłatności ubezpieczonego za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 166, poz. 1263 z późn. zm)

·         Zarządzenia Ministra  Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1967 roku z sprawie typowych rodzajów zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego (M.P. nr 55, poz. 272) .

·         Wewnętrzne instrukcje Podlaskiej Regionalnej Kasy Chorych  opracowane na podstawie w/w aktów prawnych oraz stanowiska konsultanta krajowego ds. balneologii i medycyny fizykalnej.

 

CZĘŚĆ II. Tryb kierowania Ubezpieczonych w PRKCh (dorośli) na leczenie  uzdrowiskowe

§ 32.

Leczenie uzdrowiskowe przysługuje ubezpieczonemu w PRKCH na podstawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe, zwanego dalej „skierowaniem”, wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego  w rozumieniu art. 7 pkt. 9 ustawy z dnia 06 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, z którym Kasa Chorych ma zawartą umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dz.U. Nr 28 poz. 153 z późn. zm.).

§ 33.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia:

1)       lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który sprawuje opiekę nad ubezpieczonym,

2)       lekarz specjalista, który obejmuje ubezpieczonego stałą lub okresową opieką,

3)       ordynator (kierownik kliniki) lub upoważniony przez niego lekarz oddziału szpitalnego, który sprawował opiekę nad ubezpieczonym, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia leczenia w szpitalu, tj.daty wypisu ze szpitala.

 

§ 34.

1.Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie na odpowiednim formularzu jednorazowego użytku, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia MZiOS  z dnia 30 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 166 poz. 1262 z poźn. zm.).

2.Skierowanie wystawione na innym druku PRKCH zwraca lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie.

3.Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe musi być wypełnione szczegółowo, starannie i czytelnie.

4.Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawione przez  lekarza ubezpieczenia zdrowotnego musi obrazować aktualny stan zdrowia ubezpieczonego, dotychczasowy przebieg leczenia i uzyskane wyniki, jednoznaczne wskazanie choroby podstawowej będącej podstawą wystawienia skierowania, choroby współistniejące, sprawność ubezpieczonego   oraz wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia pacjenta.

5.Do skierowania lekarz ubezpieczenia zdrowotnego dołącza aktualne wyniki badań ubezpieczonego: morfologii krwi, OB, ogólnego badania moczu, badania RTG klatki piersiowej ( wykonane w ciągu ostatnich 24 miesięcy),EKG z opisem w każdym przypadku występowania schorzeń układu krążenia. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe  musi zawierać interpretację powyższych wyników badań lekarskich. Należy określić stadium choroby, aktywności procesu chorobowego oraz stopień upośledzenia ogólnej sprawności fizycznej (również pod względem oceny zdolności do odbycia podróży), a także znane lekarzowi wystawiającemu skierowanie przeciwwskazania do stosowania określonych zabiegów balneologicznych. Jeżeli skierowanie na leczenie uzdrowiskowe zostaje wystawione po zakończeniu leczenia szpitalnego lekarz je wystawiający dołącza kartę informacyjną zawierającą: opis przebiegu choroby, opis leczenia, wyniki badań pomocniczych oraz zalecenia.

§ 35.

1.Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego  przesyła skierowanie na leczenie uzdrowiskowe w terminie 30 dni od daty jego wystawienia drogą pocztową do siedziby PRKCH w Białymstoku lub oddziału PRKCH  w Łomży  w zależności od miejsca zamieszkania ubezpieczonego.

2.Ubezpieczony może także osobiście dostarczyć  skierowanie w terminie, o którym mowa w ust.1  do siedziby PRKCh w Białymstoku lub do Oddziału Kasy w Łomży w zależności od miejsca zamieszkania.

3. Skierowania na leczenie uzdrowiskowe złożone do Podlaskiej Regionalnej Kasy Chorych lub jej Oddziałów w Suwałkach i Łomży po terminie wskazanym w ust.1 i 2 będą zwracane bez rozpoznania lekarzowi je wystawiającemu albo ubezpieczonemu.

§ 36.

1.Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe ważne jest przez okres 12 miesięcy od daty jego wystawienia.

2.W przypadku, gdyby realizacja skierowania przypadła po okresie , o którym mowa w ust.1 Kasa Chorych wzywa ubezpieczonego do jego aktualizacji.

§ 37.

1.Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe nie powinno być wystawione jeżeli wcześniejsze skierowanie nie zostało zrealizowane i nie wcześniej  niż po upływie 12 miesięcy od daty wystawienia poprzedniego skierowania. Nie dotyczy to szczególnych sytuacji spowodowanych zmianami w stanie zdrowia, wymagającymi dodatkowego leczenia uzdrowiskowego.

2.W przypadku dostarczenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe wystawionego przed upływem okresu , o którym mowa w ust.1 Kasa Chorych, po dokonanej przez lekarza specjalistę , o którym mowa w § 39 ust.1,  analizie stanu zdrowia ubezpieczonego, zwróci je lekarzowi wystawiającemu albo ubezpieczonemu.

§ 38.             

1.Kasa Chorych dokonuje oceny formalnej i merytorycznej  złożonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe:

A)      Ocena formalna polega na sprawdzeniu:

-          danych pacjenta:  jego  przynależności do kasy, aktualności ubezpieczenia, ostatniego pobytu  na leczeniu uzdrowiskowym,  

-          uprawnienia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego  do wystawiania skierowań,

B)      Ocena merytoryczna polega na:

-          określeniu wskazań lub przeciwwskazań do leczenia sanatoryjnego,

-          ocenie podstawowych wyników badań lekarskich oraz laboratoryjnych,

-          określeniu  profilu leczenia,  rodzaju leczenia ( szpital uzdrowiskowy lub sanatorium uzdrowiskowe) oraz wyznaczeniu terminu i miejscowości uzdrowiskowej . Wskazania i przeciwwskazania do leczenia balneologicznego oparte są na zaleceniach Krajowego Konsultanta ds.balneologii.

§ 39.

1.Oceny merytorycznej skierowania na leczenie uzdrowiskowe dokonuje lekarz specjalista w dziedzinie balneoloklimatologii i medycyny fizykalnej, zatrudniony przez  PRKCH w Białymstoku w stosunku do ubezpieczonych mieszkających na terenie byłego woj. białostockiego oraz  trzech powiatów województwa suwalskiego. Natomiast lekarz specjalista, zatrudniony przez PRKCH w Oddziale w Łomży, ocenia zasadność skierowań ubezpieczonych z  terenu byłego woj. łomżyńskiego.

2.Lekarz specjalista w trakcie dokonywania oceny zasadności skierowania upoważniony jest do:

-          zażądania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie, uzupełnienia  braków merytorycznych lub formalnych,

-     konsultacji lekarza odpowiedniej specjalizacji, o ile zachodzi taka potrzeba,

-          dostarczenia w wyznaczonym terminie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie dodatkowej dokumentacji medycznej niezbędnej do ustalenia zakresu i rodzaju leczenia uzdrowiskowego, jej uzupełnienia, aktualizacji ;po wykorzystaniu dokumentacja zwracana jest lekarzowi wystawiającemu skierowanie;

§ 40.

Skierowanie zawierające uchybienia formalne będzie zwracane – w celu uzupełnienia -lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego z powiadomieniem ubezpieczonego. Za uchybienia formalne w szczególności uznawane są:

1)       nieczytelność skierowania,

2)       brak pieczątki zakładu opieki zdrowotnej lub jej nieczytelność,

3)       brak pieczątki lekarza wystawiającego skierowanie lub jej nieczytelność,

4)       brak rozpoznania będącego podstawą kierowania na leczenie uzdrowiskowe,

5)       brak daty wypisania skierowania,

6)       brak aktualnych wyników badań, o których mowa w § 34 ust.5.

§ 41.

1. Kasa Chorych potwierdza skierowania na leczenie uzdrowiskowe jeżeli:

1)lekarz specjalista stwierdził zasadność skierowania,

2)       są miejsca w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, przewidziane w odrębnych umowach z tymi zakładami, zgodnie z limitem miejsc określonych w planie finansowym Kasy Chorych na dany rok.

2.W razie potwierdzenia skierowania Kasa Chorych określa rodzaj leczenia uzdrowiskowego, wyznacza odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego, termin rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania.

3.Skierowanie, którego Kasa Chorych nie potwierdziła z powodu stwierdzenia przez lekarza specjalistę braku zasadności wyjazdu na leczenie uzdrowiskowe, zostaje odesłane wraz z całą dokumentacją medyczną lekarzowi wystawiającemu skierowanie wraz z powiadomieniem ubezpieczonego o przyczynie nie potwierdzenia skierowania. Ubezpieczonemu przysługuje prawo odwołania się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w trybie art. 147 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z dnia 06 lutego 1997 roku (Dz.U. nr 128, poz.153 ze zm).

§ 42.

1.Skierowanie powinno być rozpatrzone pod względem formalnym i merytorycznym, tj, braku przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego przez Kasę Chorych  w terminie  4 tygodni od  daty jego  wpływu do Kasy. Termin ten może być przedłużony   o 14 dni, jeśli skierowanie posiada wady merytoryczne lub formalne i  wymaga dodatkowego skontaktowania się z lekarzem kierującym lub ubezpieczonym oraz z lekarzem o którym mowa w § 39 ust.1.

2.Potwierdzone skierowanie Kasa Chorych doręcza ubezpieczonemu nie później niż 14 dni  przed datą rozpoczęcia turnusu. Termin ten ulega skróceniu w przypadkach zwrotów skierowań na leczenie uzdrowiskowe przez innych ubezpieczonych. W tym przypadku Kasa Chorych ma prawo do telefonicznego informowania o terminie wyjazdu na leczenie.

§ 43.

1.Ubezpieczony, który nie może skorzystać z leczenia uzdrowiskowego potwierdzonego przez Kasę, zobowiązany jest do  poinformowania Kasy albo Oddziału Kasy w Łomży o przyczynie rezygnacji oraz do zwrócenia skierowania w terminie 3 dni od daty jego otrzymania. 2.Powiadomienie o rezygnacji powinno być potwierdzone przez ubezpieczonego pisemnie. Kasa Chorych uznaje za zasadną rezygnację z potwierdzonego leczenia uzdrowiskowego z następujących powodów: choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim, śmierć członka rodziny, wykorzystany urlop, inne nadzwyczajne przypadki losowe. Jeśli rezygnacja ubezpieczonego z przyznanego leczenia  uzdrowiskowego zostanie uwzględniona kolejną propozycję wyjazdu ubezpieczony otrzyma w  okresie do 3 miesięcy. 

3..W przypadkach nieuzasadnionej rezygnacji z przyznanego leczenie uzdrowiskowego Kasa dokonuje anulowania skierowania, które wraz z całą dokumentacja medyczną zwracane jest Ubezpieczonemu wraz z powiadomieniem lekarza wystawiającego skierowanie. Ubezpieczony może ponownie starać się o przyznanie skierowania na leczenie uzdrowiskowe pod warunkiem złożenia  nowego skierowania na leczenie uzdrowiskowe wraz z aktualnymi wynikami badań.

§ 44.

Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego jest realizowana w następujących formach:

1.Sanatoria uzdrowiskowe

Leczenie uzdrowiskowe sanatoryjne obejmuje ubezpieczonych z chorobami przewlekłymi w okresach wolnych od zaostrzeń, w dość dobrym stanie ogólnym. Ubezpieczeni ci powinni być zdolni do samoobsługi i samodzielnego poruszania się oraz uczęszczania na zabiegi. Wymagają oni stosowania zabiegów balneofizykalnych w warunkach stacjonarnych oraz codziennej opieki lekarsko– pielęgniarskiej.  Ta grupa Ubezpieczonych  kierowana jest przede wszystkim przez lekarza  podstawowej opieki zdrowotnej  lub też po leczeniu szpitalnym  w celu rekonwalescencji lub też np.: po upływie 6 miesięcy od: zabiegów operacyjnych lub odbytym leczeniu szpitalnym  pod warunkiem, że stan zdrowia nie wymaga kwalifikacji na leczenie do szpitala uzdrowiskowego .

2.Szpitale Uzdrowiskowe

Leczenie uzdrowiskowe szpitalne obejmuje ubezpieczonych z podostrymi stanami ,  zaawansowanymi chorobami przewlekłymi i po przebytym leczeniu szpitalnym oraz ubezpieczonych, u których rodzaj i stan zaawansowania choroby wymaga systematycznej kontroli w warunkach stacjonarnych oraz  istnieją wskazania do stosowania zabiegów  balneofizykalnych w warunkach stacjonarnych. Ubezpieczeni ci mają zachowaną podstawową samoobsługę. Wymagają całodobowego nadzoru lekarsko – pielęgniarskiego. Ubezpieczeni do szpitala uzdrowiskowego powinni być kierowani  bezpośrednio  ze szpitala lub z poradni specjalistycznej. 

3.Przychodnie Uzdrowiskowe

Leczenie ambulatoryjne  obejmuje  ubezpieczonych z chorobami przewlekłymi w dobrym stanie ogólnym, z zachowana pełną samoobsługą, sprawnych ruchowo, u których istnieją wskazania do stosowania zabiegów balenofizykalnych w warunkach ambulatoryjnych.  Ubezpieczeni ci  wymagają okresowej opieki lekarsko - pielęgniarskiej.

§ 45.

Kuracja przeprowadzona na podstawie skierowania na leczenie uzdrowiskowego trwa:

1) w sanatorium uzdrowiskowym  - 24 dni,

2) w szpitalu uzdrowiskowym – 24 dni,

3)       w przychodni uzdrowiskowej – 14 dni

 

§ 46.

1.Ubezpieczonym w PRKCH przysługuje leczenie sanatoryjne w sanatorium uzdrowiskowym oraz w szpitalu uzdrowiskowym  nie częściej niż raz na 12 miesięcy, z zastrzeżeniem § 37 ust.1  Ponowny wniosek na leczenie uzdrowiskowe w sanatorium uzdrowiskowym ubezpieczony może złożyć po upływie 12 miesięcy od daty zakończenia leczenia uzdrowiskowego.

2.Ubezpieczony ma prawo do leczenia w przychodni uzdrowiskowej nie częściej niż raz do  roku.

3. W przypadku złożenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe przed upływem terminów, o których mowa w ust.1 i braku podstaw do przyznania ubezpieczonemu prawa do częstszego leczenia uzdrowiskowego z uwagi na stan jego zdrowia Kasa zwraca skierowanie lekarzowi wystawiającemu z powiadomieniem ubezpieczonego.

§ 47.

1.Ubezpieczeni, zgodnie z rozporządzeniem MZiOS z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie wysokości częściowej odpłatności ubezpieczonego za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 166, poz. 1263 z późn. zm), ponoszą częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym oraz koszty przejazdu.

2.W przychodni uzdrowiskowej Kasa Chorych pokrywa tylko koszty świadczeń zdrowotnych.

3..Kasa Chorych pokrywa w całości koszt leczenia, wyżywienia i zakwaterowania w szpitalu uzdrowiskowym.

§ 48.

Ubezpieczony nie ma prawa wyboru terminu leczenia uzdrowiskowego oraz zakładu przyrodoleczniczego.

 

 

III. Tryb kierowania Ubezpieczonych   (dzieci) na leczenie uzdrowiskowe        

§ 49.

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie na odpowiednim formularzu jednorazowego użytku, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia MZiOS  z dnia 30 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 166 poz. 1262 z poźn. zm.).

§ 50.

1.Kasa Chorych dokonuje oceny formalnej i merytorycznej  złożonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe:

1)       Ocena formalna polega na sprawdzeniu:

-          danych pacjenta:  jego  przynależności do kasy, aktualności ubezpieczenia, ostatniego pobytu  na leczeniu uzdrowiskowym,  

-          uprawnienia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego  do wystawiania skierowań,

2)       Ocena merytoryczna polega na:

-          określeniu wskazań lub przeciwwskazań do leczenia sanatoryjnego,

-          ocenie podstawowych wyników badań lekarskich oraz laboratoryjnych,

określeniu  profilu leczenia,  rodzaju leczenia ( szpital uzdrowiskowy lub sanatorium uzdrowiskowe) oraz wyznaczeniu terminu i miejscowości uzdrowiskowej . Wskazania i przeciwwskazania do leczenia balneologicznego oparte są na zaleceniach Krajowego Konsultanta ds.balneologii i medycyny fizykalnej.

2.Oceny zasadności skierowania pod względnym  merytorycznym dokonuje lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii  wyznaczony  przez  PRKCH w Białymstoku oraz  w oddziałach PRKCH w Łomży i w Suwałkach.

§ 51.

1.       Realizacja skierowań z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego dla dzieci odbywa się w następujących formach:

1)       sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci wraz z opiekunem,

Leczenie w sanatorium uzdrowiskowym przysługuje od 3 do 6 roku życia. Osoba wyjeżdżająca z dzieckiem w charakterze opiekuna musi sprawować opiekę w sposób rzeczywisty.

2)       szpitale uzdrowiskowe,

Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym przysługuje dla dzieci i młodzieży od 7 do ukończenia 18 roku życia.

3.       Kuracja przeprowadzona na podstawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe trwa:

1)       w sanatorium uzdrowiskowym  dla dziecka wraz z opiekunem  - 24 dni,

2)       w szpitalu uzdrowiskowym – 27 dni.

4.       Kasa Chorych dla dzieci i młodzieży uczącej się, do ukończenia 26 roku życia pokrywa koszty leczenia, wyżywienia oraz zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym jak również w szpitalu uzdrowiskowym .

5.       Osoba wyjeżdżająca  w charakterze opiekuna dziecka do sanatorium uzdrowiskowego  pokrywa w całości koszty wyżywienia i zakwaterowania. 

§ 52.

Ubezpieczony ma prawo korzystania z leczenia uzdrowiskowego w formach wskazanych w § 51nie częściej niż raz na 12  miesięcy. Nie stosuje się postanowień § 46 ust.1 zd.2

§ 53.

W sprawach nie unormowanych w niniejszej części stosuje się postanowienia części II niniejszego działu.

 

 

KOMENTARZ DO ZASAD

 

 

Leczenie uzdrowiskowe przysługuje osobom ubezpieczonym w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarza mającego podpisaną umowę z Kasą chorych). Skierowanie może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, specjalista w przypadku sprawowania nad ubezpieczonym opieki stałej lub okresowej, ordynator (kierownik kliniki) lub upoważniony przez niego lekarz oddziału szpitalnego, który sprawował nad ubezpieczonym opiekę.

 

Do skierowania należy dołączyć następujące wyniki badań: morfologia krwi,OB., ogólne badanie moczu, RTG klatki piersiowej, EKG z opisem w każdym przypadku występowania schorzeń układu krążenia. W przypadku wystawienia skierowania przez szpital należy dołączyć kartę informacyjną.

Jeżeli korzystałaś/eś z zabiegów w uzdrowisku i źle  się po nich czułeś  albo nie tolerujesz nagłych zmian klimatu powiedz o tym lekarzowi wystawiającemu skierowanie. Taka informacja umożliwi Kasie optymalny wybór rodzaju leczenia oraz miejscowości uzdrowiskowej.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe ważne jest przez okres 12 miesięcy od daty jego wystawienia.

Skierowanie może zostać złożone w Centrali PRKCh w Białymstoku przy ulicy Pałacowej 3 przez ubezpieczonego albo w Oddziałach Kasy w Suwałkach i Łomży w zależności od miejsca zamieszkania ubezpieczonego.

Ubezpieczony powinien przedłożyć skierowanie w Kasie Chorych w terminie 30 dni od daty jego wystawienia.  

 

Skierowanie podlega ocenie merytorycznej pod kątem stwierdzenia braku przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego. Podstawą takiej oceny są rekomendacje Krajowego Konsultanta ds.balneologii i medycyny fizykalnej i nie podlegają uchyleniu na żądanie ubezpieczonego bądź lekarza wystawiającego skierowanie. Do najważniejszych  przeciwwskazań ogólnych (bezwzględnych) należą m.in.: ostre choroby zakaźne, pełnoobjawowa niewydolność krążenia i oddychania, niewydolność narządowa wątroby nerek, skazy krwotoczne ciężkiego stopnia, choroby psychiczne, niedorozwój umysłowy znacznego stopnia, zespól psychoorganiczny, otępienie starcze, zniedołężnienie, całkowita niesprawność do samoobsługi, alkoholizm i narkomania, padaczka z częstymi napadami, czynna choroba nowotworowa, ciąża  i okres karmienia.

W przypadku wystąpienia schorzenia stanowiącego przeciwwskazanie do leczenia uzdrowiskowego Kasa Chorych odmówi w formie decyzji potwierdzenia skierowania, zaś ubezpieczony ma prawo złożenia odwołania.

Kasa Chorych potwierdza skierowanie na leczenia uzdrowiskowe wg. kolejności składania skierowań w profilach leczniczych.

Jeżeli nie możesz skorzystać z proponowanego terminu leczenia uzdrowiskowego poinformuj o tym Kasę. Zgodnie z Zasadami udzielania świadczeń w PRKCh w przypadku rezygnacji uzasadnionej kolejna propozycja wyjazdu na leczenie uzdrowiskowe zostanie przedłożona w terminie do 3 miesięcy. Natomiast w przypadku rezygnacji niezasadnej należy złożyć do Kasy ponownie skierowanie.

           

FORMY LECZENIA UZDROWISKOWEGO

                   

DOROSLI

 

 

SANATORIUM UZDROWISKOWE – obejmuje osoby z chorobami przewlekłymi w okresach wolnych od zaostrzeń. Ubezpieczeni powinni być zdolni do samoobsługi, samodzielnego poruszania się i uczęszczania na zabiegi.

                                              Czas trwania turnusu – 24 dni

 

SZPITAL UZDROWISKOWY – obejmuje ubezpieczonych z podostrymi stanami, zaawansowanymi chorobami przewlekłymi i po przebytym leczeniu szpitalnym oraz pacjentów, u których rodzaj i stan zaawansowania choroby wymaga systematycznej kontroli w warunkach stacjonarnych. Ubezpieczeni powinni mieć zachowaną podstawową zdolność do samoobsługi.

                                             Czas trwania turnusu – 24 dni

 

 Pamiętaj  - pobyt w szpitalu uzdrowiskowym stanowi kontynuację leczenia szpitalnego

 

PRZYCHODNIA UZDROWISKOWA – obejmuje ubezpieczonych z chorobami przewlekłymi w dobrym stanie ogólnym, z zachowaną pełną samoobsługą, sprawnych ruchowo.

                                               Czas trwania turnusu – 14 dni

 

Ubezpieczeni ponoszą częściową  odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  z dnia 30 grudnia 1998 roku (Dz.U. nr 166, poz. 1263 ze zm.) natomiast Kasa Chorych pokrywa w całości koszt leczenia, wyżywienia i zakwaterowania w szpitalu uzdrowiskowym. W przychodni uzdrowiskowej Kasa pokrywa koszty zabiegów.

 

DZIECI

 

SANATORIUM UZDROWISKOWE – przysługuje dzieciom od 3 do 6 roku życia; osoba wyjeżdżająca w charakterze opiekuna musi  sprawować rzeczywistą  opiekę nad dzieckiem.

              

                                              Czas trwania turnusu – 24 dni

 

SZPITAL UZDROWISKOWY -  przysługuje dla dzieci i młodzieży  w wieku od 7 do 18 lat.

                                             Czas trwania turnusu – 27 dni

 

 

Kasa Chorych pokrywa koszty leczenia, wyżywienia oraz zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym i szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci i młodzieży uczącej się do 26 roku życia.

 

 

CZĘSTOŚĆ KORZYSTANIA Z LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO      

 

Ubezpieczonym w PRKCh przysługuje leczenie sanatoryjne w sanatorium uzdrowiskowym i przychodni uzdrowiskowej nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Ponowny wniosek na leczenie sanatoryjne może zostać złożony po upływie 12 miesięcy od daty zakończenia poprzedniego leczenia uzdrowiskowego.

Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia korzystają z przyznanych form leczenia uzdrowiskowego nie częściej niż raz 12 miesięcy. 

 

Wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i profil zakontraktowanych świadczeń na 2001 rok – stan na dzień 16.03.2001 r.

L.p.

Nazwa zakładu lecznictwa uzdrowiskowego

Miejscowość

PROFILE

Sanatorium

Szpital

Szpital dzieci

Matka + dziecko

Ambulatorium

1

Uzdrowisko „Rymanów” S.A.

Rymanów Zdrój

x

laryngologia, pulmonologia, kardiologia

laryngologia, pulmonologia, urologia

laryngologia, pulmonologia, urologia

 

2

Kolejowy Szpital

Uzdrowiskowy Sp zoo

Ciechocinek

x

ortopedia, neurologia, reumatologia, kardiologia

x

x

x

3

Sanatorium

Uzdrowiskowe „Wiktor”

Żegiestów

laryngologia, gastrologia, reumatologia

x

x

x

x

4

Uzdrowisko „Cieplice” sp. z o.o.

Jelenie Góra

narząd ruchu, reumatologia, neurologia, okulistyka

narząd ruchu, reumatologia neurologia

reumatologia

x

x

5

Przedsiębiorstwo Sanatoryjno-Turystyczne „Stomil” sp. z o.o.

Rymanów Zdrój

laryngologia, pulmonologia, neurologia

x

x

x

x

6

Sanatorium –

Uzdrowiskowe dla Rolników

Nałęczów

kardiologia

x

x

x

x

7

Sanatorium „Modrzew”

Inowrocław

neurologia, pulmonologia

x

x

x

x

8

Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A.

Polanica Zrój

laryngologia, pulmonologia, kardiologia

pulmonologia, kardiologia, gastrologia, laryngologia

gastrologia

x

x

9

Białostockie Przed. Usług

Socjalnych Budownictwa

Augustów

reumatologia, kardiologia

x

x

x

x

10

Uzdrowisko Krynica Żegiestów

Krynica

reumatologia, cukrzyca, ginekologia, urologia

cukrzyca

laryngologia, pulmonologia, dermatologia, cukrzyca, otyłość

x

x

11

Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.

Kołobrzeg

x

narząd ruchu, reumatologia neurologia, cukrzyca

pulmonologia, dermatologia, astma cukrzyca, otyłość

x

x

12

Uzdrowisko Kamień Pomorski

Kamień Pomorski

x

reumatologia neurologia

x

reumatologia neurologia

x

13

Górnicze Sanatorium

Związkowe „Górnik”

Szczawnica

pulmonologia, laryngologia

x

x

x

x

14

Sanatorium

Uzdrowiskowe „Budowlani”

Szczawnica

x

x

x

pulmonologia

x

15

Uzdrowisko Solec – Zdrój Sp zoo

Solec Zdrój

reumatologia

x

x

x

x

16

Sanatorium

Uzdrowiskowe „Rybniczanka”

Świnoujście

pulmonologia, laryngologia, endokrynologia

x

x

x

x

17

Uzdrowisko Połczyn S.A.

Połczyn Zdrój

ortopedia, reumatologia, neurologia

reumatologia neurologia, ginekologia

x

x

x

18

Uzdrowisko Świeradów

Czerniawa NZOZ

Świeradów Zdrój

neurologia, reumatologia, ginekologia

reumatologia, neurologia

laryngologia, pulmonologia

x

x

19

Uzdrowisko Inowrocław

Inowrocław

x

reumatologia, kardiologia

x

x

x

20

Sanatorium

Uzdrowiskowe ZNP „Nauczyciel”

Szczawnica

pulmonologia, laryngologia

x

x

x

x

21

Uzdrowisko Lądek Długopole

Lądek Zdrój

ortopedia, neurologia, reumatologia

ortopedia, neurologia reumatologia, dermatologia, żółtaczka

żółtaczka

x

x

22

Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

Ciechocinek

amazonki

narząd ruchu, neurologia

narząd ruchu, neurologia, reumatologia

neurologia (porażenie mózgowe)

neurologia

23

Uzdrowisko

Szczawno Jedlina NZOZ

Szczawno Zdrój

narząd ruchu, urologia

narząd ruchu, neurologia , reumatologia, pulmonologia urologia

pulmonologia

x

x

24

Sanatorium Uzdrowiskowe ZNP

Nałęczów

kardiologia

x

x

x

x

25

Sanatorium „Energetyk”

Krynica

cukrzyca, gastrologia

x

x

x

x

26

Uzdrowisko „Rabka” NZOZ

Rabka

x

x

pulmonologia, laryngologia, kardiologia, endokrynologia

x

x

27

Uzdrowisko Busko Zdrój S.A.

Busko Zdrój

dermatologia, reumatologia

reumatologia, dermatologia

x

x

narząd ruchu neurologia reumatologia dermatologia

28

Uzdrowisko Świnoujście S.A.

Świnoujście

x

dermatologia, pulmonologia endokrynologia

x

x

X

29

Sanatorium Leśnik Drzewiarz

Krynica

urologia, gastrologia cukrzyca

x

x

x

X

30

Sanatorium

Uzdrowiskowe „IKAR”

Kołobrzeg

neurologia, reumatologia, pulmonologia

x

x

x

X

31

Kolejowy Szpital

Uzdrow. SP ZOZ

Nałęczów

x

kardiologia

x

x

X

32

Sanatorium

Uzdrowiskowe „Bałtyk”

Kołobrzeg

laryngologia, neurologia, reumatologia, pulmonologia kardiologia endokrynologia

x

x

x

X

33

Sanatorium Związkowe „Górnik”

Iwonicz Zdrój

narząd ruchu, neurologia, reumatologia

x

x

x

X

34

Uzdrowisko

Konstancin Zdrój SP ZOZ

Konstancin Jeziorna

narząd ruchu

narząd ruchu

x

x

X

35

Sanatorium

Uzdrowiskowe „Tęcza”

Ustka

laryngologia, pulmonologia, cukrzyca

x

x

x

X

36

Sanatorium „Włókniarz”

Busko Zdrój

ortopedia, reumatologia

x

x

x

Ortopedia

37

Sanatorium „Cegielski”

Dąbki

laryngologia

x

x

Reumatologia, laryngologia

X

38

Sanatorium

Uzdrowiskowe „Limba”

Piwniczna Zdrój

laryngologia

x

x

x

X

39

Sanatorium  Uzdrowiskowe „Dzwonkówka”

Szczawnica

narząd ruchu, laryngologia pulmonologia

x

x

x

X

40

Sanatorium Uzdrowiskowe DUKAT

Dąbki

Reumatologia

x

x

x

X

41

Uzdrowisko USTKA  S.A.

Ustka

Narząd ruchu , reumatologia, kardiologia, układ oddechowy , cukrzyca

x

x

x

X

42

Sanatorium Uzdrowiskowe Ela 

Polańczyk

narząd ruchu, reumatologia, układ oddechowy, cukrzyca

x

x

x

X

43

Sanatorium Energetyk

Świnoujście

Kardiologia, pulmonologia, endokrynologia, reumatologia

X

X

X

X

44

Dziecięcy Szpital kardiologiczno-rehabilitacyjny „Leśny Ludek”

Polanica Zdrój

x

x

kardiologia

x

x

45

Sanatorium Uzdrowiskowe ZNP

Ciechocinek

ortopedia, neurologia, reumatologia, pulmonologia kardiologia

x

x

x

x

 

 

 

 

TABELA ODPŁATNOŚCI

 

                                                                                        Od 1 października do 30 kwietnia                od 1 maja do 30 września

1) Pokój 1 osobowy z pełnym węzłem sanitarnym             398,40 zł.                                             547,20 zł.

2) Pokój 1 osobowy bez pełnego węzła sanitarnego          348,00 zł.                                             472,80 zł.

3) Pokój 2 osobowy z pełnym węzłem sanitarnym             273,60 zł.                                             398,40 zł.

4) Pokój 2 osobowy bez pełnego węzła sanitarnego          248,40 zł.                                             322,80 zł.

5) Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem sanitarnym         174,00 zł.                                             223,20 zł.

6) Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła sanitarnego      148,80 zł.                                             199,20 zł.