Stan prawny na 01.11.2002 r.

 

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2002 r.

w sprawie określenia szczegółowego zakresu informacji zawartych we wnioskach o umieszczenie leku lub materiału medycznego w wykazach, sposobu składania wniosków oraz trybu i terminów ich rozpatrywania.

 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2002 r.

w sprawie ustalenia limitów cen leków i materiałów medycznych wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością,

 

3.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2002 r.

w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające,

 

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2002 r.

w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i materiałów medycznych, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością,

 

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2001 r.

w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania,

 

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2001 r.

w sprawie zasad i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych udzielanych bezpłatnie przez zakłady opieki zdrowotnej,

 

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2001 r.

w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, leków i leczniczych środków technicznych finansowanych z budżetu państwa, a także trybu nabywania i przekazywania świadczeniodawcom leków i leczniczych środków technicznych oraz trybu przekazywania środków publicznych na ich zakup,

 

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2001 r.

w sprawie odrębnego trybu określania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, sposobu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne ze względu na zasady obronności lub bezpieczeństwa państwa,

 

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r.

w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych,

 

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r.

w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie,

 

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r.

w sprawie wykazu bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa i materiałów stomatologicznych przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu, a także określenia rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń,

 

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r.

w sprawie wykazu bezpłatnych podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń,

 

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r.

w sprawie sposobu nabywania szczepionek w celu wykonywania szczepień ochronnych,

 

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o ubezpieczenie w innej kasie chorych oraz wzorów zawiadomienia o objęciu ubezpieczeniem,

 

15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r.

w sprawie zasad i warunków, jakim powinien odpowiadać minimalny plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,

 

16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r.

w sprawie przeprowadzania kontroli przez Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych,

 

17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2001 r.

w sprawie wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji przez Kasy Chorych,

 

18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2001 r.

w sprawie recept lekarskich,

 

19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r.

w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanych przez apteki,

 

20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 marca 1999 r.

w sprawie wymagań kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych oraz zasad ich wynagradzania,

 

21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 stycznia 1999 r.

w sprawie ustalenia zakresu niezbędnych danych gromadzonych przez świadczeniodawców oraz w systemach informatycznych Kas Chorych, a także zakresu i procedury wymiany danych pomiędzy Kasami Chorych oraz Kasami Chorych a świadczeniodawcami, Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych i Krajowym Związkiem Kas Chorych,

 

22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybu ich opłacania,

 

23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r.

w sprawie sposobu i warunków wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzania tego skierowania przez Kasę Chorych,

 

24. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r.

w sprawie wysokości częściowej odpłatności ubezpieczonego za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym,

 

25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r.

w sprawie krajowej sieci szpitali oraz ich poziomów referencyjnych,

 

26. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1998 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych,

 

27. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1998 r.

w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego,

 

28. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1998 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do rejestru Kas Chorych i Krajowego Związku Kas Chorych, oraz wzoru i sposobu prowadzenia rejestru,

 

29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r.

w sprawie utworzenia Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych,

 

30. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 grudnia 1998 r.

w sprawie utworzenia regionalnych Kas Chorych i ich oddziałów, określenia ich siedzib i obszaru działania oraz nadania im statutów,

 

31. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 grudnia 1998 r.

w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów,

 

32. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 grudnia 1998 r.

w sprawie określenia leków, które zasłużony honorowy dawca krwi może stosować w związku z oddaniem krwi dla celów leczniczo-zapobiegawczych,

 

33. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1998 r.

w sprawie określenia wzoru bankowego dokumentu płatniczego składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

 

34. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1998 r.

w sprawie konkursu ofert na zawieranie przez Kasy Chorych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych,

 

35. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 listopada 1998 r.

w sprawie kryteriów kwalifikacji leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym działaniu terapeutycznym, do grupy objętej wspólnym limitem ceny,

 

36. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 listopada 1998 r.

w sprawie wykazu świadczeń ponadstandardowych,

 

37. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1998 r.

w sprawie algorytmu wyrównania finansowego dokonywanego między Kasami Chorych oraz wysokości procentowej przewidywanych przychodów, które nie są uwzględnione w wyrównaniu,